Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Three Design Mode-accessoires

Bij bestelling via Three Design (www.threedesign.nl, contante verkopen en verkopen via sieradenparty's en sieradenworkshops) gelden de volgende algemene voorwaarden:

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van Three Design en op alle met Three Design aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Three Design is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Three Design in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Three Design behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Three Design en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Three Design is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en webacties van Three Design zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Three Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres. De Klant en Three Design komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Three Design gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven 
etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Three Design garanteert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Three Design vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief 21% BTW en exclusief normale verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
De hoogte van de normale verzend- en administratiekosten staan op de betreffende internetsite vermeld. De normale verzend- en administratiekosten zijn Euro 2,40 per bestelling binnen Nederland, binnen Europa zijn deze kosten Euro 3,50. Bij bestellingen boven Euro 15,- neemt Three Design de normale verzend- en administratiekosten binnen Nederland voor haar rekening en voor Belgie boven een bestelwaarde van Euro 40,-. Wanneer de klant alleen kiest voor normale verzend- en administratiekosten is het aankoopbedrag/factuurbedrag niet verzekerd. Wanneer de TNT post de zending kwijtraakt is Three Design en de TNT post nimmer aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de Klant. Tenzij: 

De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling Aangetekend (verzekerd) te laten versturen. De hoogte van deze kosten staan op de betreffende internetsite vermeld. Deze kosten zijn voor rekening van de Klant. De kosten hiervan zijn Euro 8,95 per bestelling binnen Nederland en binnen Europa Euro 10.50. Wanneer de klant heeft gekozen voor de extra optie Aangetekend verzenden dan is het aankoopbedrag wel verzekerd. De verantwoordelijkheid ligt dan bij Three Design en de TNT post. 
3.2 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling onder Rembours te laten versturen. De hoogte van deze kosten staan op de betreffende internetsite vermeld. Deze kosten zijn voor rekening van de klant. De kosten hiervan zijn Euro 17.25 per bestelling. Bij weigering van rembourszendingen is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. 
3.3 Three Design hanteert geen minimum order bedrag.
3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.5 Three Design kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
- betaling vooraf op de bankrekening; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van het Aangetekend versturen over op bankrekeningnummer 60.91.81.165 (ABN AMRO) ten name van Three Design te Zoetermeer, onder vermelding van ordernummer en naam.
Voor betalingen vanuit het buitenland:

ABN AMRO 60.91.81.165 
BIC: ABNANL2A 
IBAN: NL57ABNA0609181165

- onder Rembours; de klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en rembourskosten contant of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Deze wijze van leveren/betalen is alleen mogelijk binnen Nederland.
3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. Wij stellen het overigens op prijs als u een bericht stuurt indien u de bestelling wilt laten vervallen.

4. Regeling 
4.1 Three Design heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd en de factuur wordt met de zending mee verstuurd:
- Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling via TNT Post, dit geschiedt op eigen risico. Wanneer er voor de extra mogelijkheid word gekozen van het aangetekend versturen, dan is de bestelling van de klant verzekerd en dus niet open eigen risico.
- Bij levering onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding. 
- De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeeengekomen. Indien wij door omstandigheden niet kunnen leveren binnen deze termijn zullen wij u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. U kunt dan kosteloos ontbinden waarbij wij het reeds betaalde zo spoedig mogelijk toch binnen 30 dagen crediteren.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of er zal een oplossing worden aangeboden. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Three Design verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Three Design aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Three Design biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren (aangetekende post verzending); hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan Three Design zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Three Design daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Three Design de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan na aftrek van de verzendkosten te restitueren.
6.3 Volgens de wet "Kopen op afstand" welke sinds 1 februari 2001 van kracht is, heeft de klant bij aanschaf op internet recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Binnen deze periode mag de klant het product terugsturen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. Als de klant binnen de afkoelingsperiode van 7 dagen het product terugstuurt, dan zijn de portokosten voor het terugsturen voor rekening van de klant. Three Design mag wel voorwaarden verbinden aan het terugsturen. 
6.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Three Design te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. 
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
6.5 Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen. 
6.6. De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen: 
Aankoop van onroerend goed; 
Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt; 
Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen; 
Kranten en tijdschriften; 
Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken; 
Financiële diensten; 
Weddenschappen en loterijen; 
Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode; 
Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. 

De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan: 
Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres; 
De belangrijkste kenmerken van het product; 
De prijs van het product (inclusief alle belastingen); 
Indien van toepassing, de kosten van aflevering; 
Wijze van betaling, aflevering of uitvoering; 
Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode; 
De eventuele geldigheidsduur van het aanbod; 
De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement. 
De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!); 
Het bezoekadres van de leverancier; 
Gegevens omtrent eventuele garantie; 
Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging. 
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.


6.7 De portokosten voor andere retourzendingen aan Three Design zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Komt het voor dat middels een retourzending de klant geen recht meer heeft op de oorspronkelijke gratis verzending/administratiekosten de gratis verzendkosten alsnog afgetrokken van het gecrediteerde bedrag. Bij het ruilen van artikelen zal Three Design binnen 2 werkdagen na ontvangst van de te ruilende artikelen zorgdragen voor verzending van de artikelen naar de klant. De retourzending aan / naar klant is voor rekening van Three Design. 
6.8 Artikelen die in de aanbieding zijn kunnen niet geruild worden.

7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Three Design geeft een maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Three Design.
7.2 Three Design is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Three Design. Three Design is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Three Design, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Het is mogelijk dat Three Design op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Three Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Three Design niet gehouden haar verplichtingen tegen de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectueel eigendom
9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Three Design, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciele know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Three Design, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive gebruik in relatie tot het product zelf.

10. Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Three Design vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site 
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 Three Design neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 Three Design verstrekt geen klantgegevens aan derden.

11. Toepasseljk recht en bevoegd rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12 Three Design sieradenworkshops 
Voor de algemene voorwaarden van onze sieradenworkshops verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden onder rubriek "workshops beschrijving"op www.threedesign.nl.

13 Three Design sieradenparty's
13.1 Sieradenpartys zijn kosteloos te annuleren voor acht kalender dagen van de geplande data. Geschiedt de annulering binnen acht kalender dagen voor de geplande data dan wordt er eenmalig Euro 12,50 in rekening gebracht.
13.2 Het minimale aantal deelnemers van een sieradenparty is acht personen. Bij minimaal acht personen inclusief gastvrouw en een partyverkoop van Euro 100,-- krijgt de gastvrouw een sieraad ter waarde van Euro 20,- cadeau of een korting van Euro 20,-- op haar aankopen. Zijn er minder dan acht personen op de party aanwezig dan vervalt de Euro 20,- korting. Bij opkomst van minimaal 10 gasten worden lootjes getrokken en wint 1 van de gasten een leuk sieraad.
13.3 Sieradenparty's worden gegeven in de regio Haaglanden en Three Design rekent geen kosten door voor reiskosten/ kilometergelden. Eventuele tol, veerpondkosten en/of parkeerkosten worden wel doorberekend.

14. Diversen
15.1 Three Design is gevestigd te Zoetermeer, Notarisappelhof 8, 2728 KN en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27275166/ BTW Nr.: NL814224908B01.
15.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Three Design Mode-accessoires, Notarisappelhof 8, 2728 KN te Zoetermeer of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
15.3 Wanneer door Three Design gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Three Design deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Contact:

Three Design Mode-accessoires

Notarisappelhof 8
2728 KN Zoetermeer
The Netherlands
Tel.: +31/(0)6 53584003
E-mail: info@threedesign.nl


  • Links
  • Copyright © 2005-2017 ThreeDesign. Alle rechten voorbehouden.